همایش بین المللی باستان شناسان جوان از سوی انجمن علمی دانشجویی گروه باستان شناسی  و یاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به صورت دو سالانه برگزار می شود.  هدف اصلی این همایش ارائه دستاوردها و پژوهش‌های علمی دانشجویان و پژوهشگران جوان باستان شناسی و فراهم ساختن زمینه های لازم برای تعامل و پویایی علمی و میان دانشی نسل جوان است.

تاریخ شروع کنفرانس
1403-02-03
تاریخ پایان کنفرانس
1403-02-03

«هشتمین همایش بین ­المللی باستان ­شناسان جوان»

 

5-3 اسفند ماه 1400

برگزار کنندگان

University of Tehran
University of Tehran

انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران

ISC
ISCدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

حمایت کنندگان