عنوان مقاله

 

نام و نام‌خانوادگی*‏، نام و نام‌خانوادگی**‏

‏*رتبه علمی، محل خدمت و نشانی نامه‌نگار، **رتبه علمی، محل خدمت و نشانی نامه‌نگار

 

چکیده (حداکثر 250 واژه)

متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده متن چکیده.

 

واژه‌های کلیدی‎:

مقدمه

متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن (نام‌خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه). متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه متن مقدمه.

 

بیان مسئله

بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله بیان مسئله

 

پرسش و فرضیه

‌پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه پرسش و فرضیه

 

پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش پیشینۀ پژوهش (نام‌خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه) 

 

 

تصویر 1. تجسم تیشتر بر استودانی از شهر سبز ازبکستان (Grenet, 2015: 136)

 

 

بحث و برآیند

بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند بحث و برآیند

 

کتاب‌نامه

الف) فارسی

نام‌خانوادگی، نام. (سال). عنوان کتاب، نام شهر: انتشارات، چاپ دوم.

نام‌خانوادگی، نام؛ نام و نام‌خانوادگی (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله، سال ؟، صفحات:

 

ب) نافارسی

Agha-Aligol, D.; Oliaiy, P.; Mohsenian, M.; Lamehi-Rachti, M.; Shokouhi, F., 2009. “Provenance Study of Ancient Iranian Luster Pottery Using PIXE Multivariate Statistical Analysis”, Journal of Cultural Heritage, (10): 487-492.

Fehervari, Geza. 2000. Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum, London; New York, N.Y.: I.B. Tauris.

 

 

 

توجه

هر مقاله حداکثر 7000 واژه باشد.

متن فارسی مقاله با فونت B Lotus در اندازۀ 13 و توضیح عکس‌ها و جدول و نمودارها با فونت 10 باشد. ارجاعات درون‌متنی انگلیسی با فونت Times New Roman در اندزۀ 11 باشد.