«هشتمین همایش بین­ المللی باستان­ شناسان جوان»

محورهای همایش:

-         فعالیت­ های میدانی: نویافته­ های باستان شناسی و پژوهش های جدید

-          پژوهش های بینا رشته ­ای باستان ­شناسی

-         رویکردها و مکاتب نوین باستان­ شناسی، ضرورتها و چشم اندازها

-         بحران های میراث فرهنگی: گفتگو، راهبردها و پیشنهادات

-         باستان شناسی و گردشگری، تعامل و توسعه

-         دستاوردها و آسیب‌شناسی باستان‌شناسی ایران در سدۀ اخیر و حال؛ تئوری و عمل