کمیته علمی

Majid MontazerZohouri

Majid MontazerZohouri

Scientific Committee Manager
majidzohouriut.ac.ir
09132268567
University of Tehran

شورای سیاستگذاری

Gholamhossein Karimi Doostan

Gholamhossein Karimi Doostan

strategic planning council
gh5karimiut.ac.ir
University of Tehran
Hassan Karimian

Hassan Karimian

strategic planning council
hkarimiut.ac.ir
University of Tehran
Hassan Hazrati

Hassan Hazrati

strategic planning council
hazratiut.ac.ir
University of Tehran
Mohammad Ali Zare Chahouki

Mohammad Ali Zare Chahouki

strategic planning council
mazareut.ac.ir
University of Tehran
Mostafa Dehpahlavan

Mostafa Dehpahlavan

strategic planning council
mdehpahlavanut.ac.ir
University of Tehran
mohammad afshin vafaei

mohammad afshin vafaei

strategic planning council
m.afshinvafaieut.ac.ir
University of Tehran
Moharam Bastani

Moharam Bastani

strategic planning council
bastani1353ut.ac.ir
University of Tehran